>

Pagrindinė Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus: duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Direkcijoje asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

Direkcijos teisinių prievolių vykdymo tikslu:

Asmenų aptarnavimo, jų prašymų, kitų klausimų, susijusių su asmenų interesais nagrinėjimo tikslu.

Prašymų, skundų registravimas, nagrinėjimas, asmenų informavimas apie prašymų, skundų nagrinėjimo eigą ir rezultatus, asmenų aptarnavimas telefonu ir (ar) atvykus į Direkciją, susirašinėjimas su viešojo administravimo subjektais asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo klausimais ir kita.

valstybės institucijų ir kitų viešųjų bei privačių juridinių asmenų pateiktų Direkcijai klausimų, susijusių su fizinių asmenų interesais, sprendimo tikslu

registravimas, nagrinėjimas, dokumentų, kurie susiję su fizinių asmenų interesais, sprendimu, persiuntimas, pareiškėjų informavimas apie dokumentų nagrinėjimo eigą bei rezultatus ir kita

finansų valdymo tikslu

darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimas, pajamų, socialinio draudimo mokesčių administravimo, darbo laiko apskaita, tarnybinių komandiruočių apskaita, finansinių ir materialinių išteklių naudojimo, finansinės apskaitos, vykdant finansinius įsipareigojimus ar atliekant kitus veiksmus, kuriuose viena iš šalių yra fizinis asmuo, duomenų teikimas Juridinių asmenų registrui ir kita.

dokumentų ir informacinių sistemų valdymo tikslu

dokumentų registrai, dokumentų valdymo sistema, elektroniniame dokumentų archyve saugomi metaduomenys, informacinės sistemos naudotojų indentifikavimas ir autentifikavimas, jų atliekamų veiksmų fiksavimas, naudotojų teisių suteikimas, kopijavimo įrangos duomenys, kompiuterinės prieigos, elektroninio parašo duomenys, mobiliojo parašo naudojimas, įrangos išdavimas ir administravimas ir kita.

turto valdymo tikslu

turto priežiūros ir aptarnavimo organizavimas, patalpų nuomos konkursų organizavimas, netinkamo naudoti / nereikalingo valstybės turto pardavimas viešuose aukcionuose, lentelių ant kabineto durų, antspaudų gamyba ir kita.

viešųjų pirkimų organizavimo ir prekių, paslaugų, darbų ir kitų sutarčių administravimo ir įgyvendinimo tikslu

patalpų nuoma, turto priežiūra ir aptarnavimas, projektų finansavimas, paramos skyrimas, bendradarbiavimas ir kita.

vidinių ir išorinių komunikacijos tikslu

interneto / intraneto svetainės administravimas, darbuotojų atvaizdo ir kontaktinių duomenų, renginių fotografijų skelbimas Direkcijos interneto svetainėje, kituose socialiniuose tinkluose, pranešimai, straipsniai spaudai, ekskursijų, renginių, susitikimų organizavimas (kvietimai, registracija į renginius, fotografijos, vaizdo ir garso įrašai), sveikinimai, padėkos, užuojautos ir kita.

atstovavimo Direkcijai

teismuose ir kitose ginčų sprendimo institucijose tikslu

siekiant apsaugoti

siekiant apsaugoti Direkcijos patalpose ar teritorijoje esantį turtą tikslu

visuomenės informavimo apie Direkcijos veiklą tikslu

renginių, pasitarimų, susitikimų fotografijos, vaizdo ir garso įrašai, pranešimai, straipsniai spaudai

asmenų, padariusių administracinių nusižengimą, nagrinėjimo tikslu

Direkcijos, kaip darbdavio, prievolėms įvykdymo tikslu:

siekiant atrinkti geriausią pretendentą užimti pareigas:

personalo valdymo

darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos

tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti

tinkamai komunikacijai su darbuotojais palaikyti darbo ir ne darbo metu

atskaitingų asmenų apskaitos vedimo

komandiruočių sąnaudų apskaičiavimas ir išmokėjimas, transporto išlaidų kompensacijos apskaičiavimas ir išmokėjimas, reprezentacinių išlaidų apskaičiavimas ir išmokėjimas

dokumentų valdymo

dokumentų saugojimo

prieigoms prie registrų ir informacinių sistemų sukūrimui

Direkcijos interneto svetainės tvarkymo

tvarkyti duomenis būtina Direkcijai (kaip duomenų valdytojai ar duomenų tvarkytojai) vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas

studentų praktikos atlikimo tikslu

siekiant apsaugoti darbuotojų Direkcijos patalpose ar teritorijoje esantį turtą, stebėti darbuotojų elgesio, buvimo vietą ar judėjimą tikslu

siekiant apsaugoti Direkcijos tarnybinį transportą ir palengvinti jo kontrolę tikslu

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

            Duomenų subjektas kreipdamasis į Direkciją dėl klausimų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu turi šias teises:

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. Teisę susipažinti su duomenimis;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis „teisė būti pamirštam“;
  5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
  7. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Norint įgyvendinti duomenų subjekto teises prašome kreiptis į Direkcijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu: [email protected]. Prašymas gali būti pateiktas: tiesiogiai Direkcijos darbuotojui, paštu, per pasiuntinį, elektroninėmis ryšių priemonėmis. Svarbu, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

            Duomenų apsaugos pareigūno teises ir pareigas nustato BDAR bei pareiginiai nuostatai. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Direkcijoje atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas.

Informacija apie Direkcijos duomenų apsaugos pareigūną:

            Direkcijos duomenų apsaugos pareigūnė

             Rasa Zakrienė

             Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

             Adresas: Rotušės g.10, Biržai

             Tel. 86 03 29271

              El.p. [email protected].

            Nesutikdami su Direkcijos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. p. [email protected]).

Atnaujinimo data: 2023-10-18