Draustiniai

Draustinių steigimo tikslai yra:
1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves;
2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų populiacijas;
4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;
5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;
6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves.

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.156931) nuostatas.

 

Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų (vertybių) pobūdį draustiniai skirstomi į:
1) gamtinius;
2) kultūrinius;
3) kompleksinius.

 

Gamtiniai draustiniai yra:
1) geologiniai – žemės gelmių struktūrų, tipiškų sluoksnių atodangų, uolienų ar fosilijų kompleksams saugoti;
2) geomorfologiniai – tipiškiems bei unikaliems reljefo formų kompleksams saugoti;
3) hidrografiniai – tipiškiems bei unikaliems hidrografinio tinklo elementų (upių, ežerų, tvenkinių) pavyzdžiams saugoti;
4) pedologiniai – natūraliems dirvožemiams saugoti;
5) botaniniai – retoms bei nykstančioms laukinių augalų ir grybų rūšims bei jų bendrijoms ir buveinėms saugoti;
6) zoologiniai – retoms bei nykstančioms laukinių gyvūnų rūšims, jų bendrijoms ir buveinėms saugoti; šioje draustinių grupėje gali būti išskirtos teriologinių, ornitologinių, herpetologinių, ichtiologinių, entomologinių ir kitos draustinių rūšys;
7) botaniniai-zoologiniai – retoms bei nykstančioms laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšims, jų bendrijoms ar buveinėms saugoti;
8) genetiniai – genetinę vertę turinčioms laukinių augalų ir gyvūnų rūšių populiacijoms saugoti;
9) telmologiniai – tipiškiems bei unikaliems pelkių kompleksams saugoti;
10) talasologiniai – vertingoms jūrų ekosistemoms saugoti.

 

Kultūriniai draustiniai yra:
1) archeologiniai – vietovėms, kurių teritorijos savitumą lemia archeologinių objektų sankaupos ar kompleksai, saugoti;
2) istoriniai – vietovėms, susijusioms su istoriniais įvykiais, istoriškai reikšmingomis išlikusiomis ar sunykusiomis gyvenvietėmis, žymiais asmenimis ar jų veikla, taip pat tokių vietų sankaupa pasižyminčioms teritorijoms saugoti;
3) etnokultūriniai – vietovėms, kuriose yra tradicinės architektūros ar kitais etnokultūriniais ypatumais išsiskiriančių gyvenviečių ar jų dalių, sakralinėms ir ritualinėms vietovėms, mitais, legendomis ir padavimais sureikšmintų objektų ar vietų sankaupa išsiskiriančioms vietovėms saugoti;
4) urbanistiniai / architektūriniai – urbanistiniu požiūriu išsiskiriančioms istorinėms miestų dalims, miesteliams, vietovėms, kuriose yra architektūriškai vertingų pastatų ir statinių ansamblių ar kompleksų, saugoti.

 

Kompleksiniai draustiniai yra:
1) kraštovaizdžio – vertingo gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms saugoti;
2) kartografiniai – ypatingas geografines koordinates turinčioms vietovėms saugoti.

 

_________________
* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-19 nutarimu Nr. 56 „Dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-335) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2695900 patvirtintas savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašas, kuriuo reikia vadovautis, steigiant savivaldybių draustinius.
 

* Informaciją apie valstybinius ir savivaldybių draustinius bei draustinius, esančius valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose galite rasti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro svetainėje. (https://stk.am.lt/portal/)

 

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

1. Gečionių.

2. Variaus.

3. Vilkatėnų.

 

URBANISTINIS DRAUSTINIS

1. Anykščių senamiesčio.

 

KRAŠTOVAIZDIO DRAUSTINIAI

1. Anykščių šilelio.

2. Elmės.

3. Storių.

4. Virintos.

 

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Pakalnių.

 

GEOMORFOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Gojaus.

2. Janydžių.

3. Judinio.

4. Kurklių.

 

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

1. Anykštos.

2. Rubikių.

3. Šventosios senvagių.

4. Variaus.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Armonos geologinis draustinis.

2. Baldono geomorfologinis draustinis.

3. Dukstynos entomologinis draustinis.

4. Gykių botaninis draustinis.

5. Kepurinės telmologinis draustinis.

6. Plaštakos hidrografinis draustinis.

7. Sakonių balos telmologinis draustinis.

8. Siesarties kraštovaizdžio draustinis.

9. Stabulankių geologinis draustinis.

10. Šimonių biosferos poligonas.

11. Šventosios ichtiologinis draustinis.

12. Šventosios kraštovaizdžio draustinis.

13. Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonas.

14. Virintos hidrografinis draustinis.

15. Žuvintės kraštovaizdžio draustinis.

16. Pelyšos geologinis draustinis.

17. Barnėnų telmologinis draustinis.

18. Smiltynės botaninis-zoologinis draustinis.

19. Žaliosios pievų botanininis-zoologinis draustinis.

20. Iženo telmologinis draustinis.

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

1. Asvejos.

2. Baluošų.

3. Beržos.

4. Žalktynės.

 

HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS

1. Žvernos.

 

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Purviniškių.

 

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

1. Nikajo.

2. Pravalo.

 

BOTANINIS – ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Vyriogalos.

 

 

URBANISTINIS DRAUSTINIS

1. Dubingių.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Adomiškio botaninis-zoologinis draustinis.  

2. Algirdėnų telmologinis draustinis.                    

3. Alionių telmologinis draustinis.

4. Baltasamanės telmologinis draustinis.

5. Baravykinės kraštovaizdžio draustinis.          

6. Buivydžių hidrografinis draustinis.                  

7. Eituniškės telmologinis draustinis.

8. Gegužinės telmologinis draustinis.                    

9. Gemeliškio botaninis-zoologinis draustinis.

10. Girijos kraštovaizdžio draustinis.

11. Kamastos kraštovaizdžio draustinis.

12. Kazimieravos  telmologinis draustinis.

13. Laukėnų telmologinis draustinis.                    

14. Raudonosios balos telmologinis draustinis.

15. Skersabalių geomorfologinis draustinis.                      

16. Suktiškių  botaninis-zoologinis draustinis.

17. Svirplinės botaninis- zoologinis draustinis  . 

18. Šešuolėlių telmologinis draustinis.

19. Taurijos ornitologinis draustinis.                    

20. Verdeikių geomorfologinis draustinis.                         

21. Žeimenos ichtiologinis draustinis (žemiau Meros upės žiočių). 

22. Jusinės upė.

23. Neries upė (aukščiau Veržuvos upės žiočių, Vilniaus raj. aukščiau Vilniaus m. ribos,  Švenčionių raj.).

GEOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Daumėnų.

2. Drąseikių.

3. Padaičių.

 

HIDORGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Apaščios.

2. Upytės.

 

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1. Užubalių.

 

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Daudžgirių.

2. Kirdonių.

3. Medomiškio.

4. Padaičių.

 

BOTANINIS-ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1. Ąžuolynės.

 

 

URBANISTINIS DRAUSTINIS

 

1. Biržų.

 

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

1. Karajimiškio.

2. Kirkilų.

3. Širvėnos.

4. Tatulos.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

 

1. Guodžių valstybinis geomorfologinis draustinis.

2. Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis.

3. Alojos valstybinis telmologinis draustinis.

4. Buožių valstybinis geologinis draustinis.

5. Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis.

6. Notigalės valstybinis telmologinis draustinis.

7. Prūsagalės valstybinis geomorfologinis draustinis.

8. Vainiškio valstybinis pedologinis draustinis.

9. Lepšynės valstybinis botaninis draustinis.

10. Pamūšių valstybinis kraštovaizdžio draustinis.

11. Pyvesos valstybinis hidrografinis draustinis.

12. Suvainiškio valstybinis telmologinis draustinis.

13. Biržų girios biosferos poligonas.

14. Nemunėlio upės slėnis.

15. Skapagirio miškas.

16. Grūžių botaninis - zoologinis draustinis.

17. Mūšos slėnis žemiau Raudonpamūšio.

18. Konstantinavos telmologinis draustinis.

 

 

KITOS NATURA 2000 BUVEINĖS

 

1. Daudžgirių miškas.

2. Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės (Kirkilai).

3. Karajimiškio kaimo apylinkės.

4. Drąseikių kaimo apylinkės.

5. Ąžuolynės miškas

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

1. Degučių.

2. Dumblynės.

3. Gražutės.

4. Jūžinto.

5. Ligajų.

6. Smalvo.

7. Šavašos.

8. Švento.

 

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Antalieptės marių.

2. Juodbrasčio.

3. Šventosios.

4. Zalvo.

 

TELMOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Beržinio.

2. Ganiavos.

3. Palšinės.

4. Pūsčios.

5. Tetervinio.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

 

1. Drūkšių ežeras.

2. Pratkūnų geomorfologinis draustinis.

3. Smalvos hidrografinis draustinis.

4. Tilžės geomorfologinis draustinis.

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

1. Kauno marių.

2. Strėvos.

 

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Karčiupio.

2. Uolės.

3. Pravienos.

 

BOTANINIAI-ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Dabintos.

2. Piliuonos.

3. Gastilionių.

 

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Arlaviškių.

 

ORNITOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Arlaviškių.

 

ARCHITEKTŪROS DRAUSTINIAI

 

1. Pažaislio.

2. Kauno tvirtovės.

 

ARCHEOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1. Palemono. 

2. Surgantiškės.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

 

1. Aukštųjų Šančių ąžuolynas.

2. Babtų-Varluvos miškų biosferos poligonas.

3. Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonas.

4. Dubravos rezervatinė apyrubė - Dubravos sengirė.

5. Jiesios kraštovaizdžio draustinis.

6. Kamšos botaninis-zoologinis draustinis.

7. Kauno teriologinis draustinis - Rokų fortas.

8. Kulvos geomorfologinis draustinis.  

9. Labūnavos miško biosferos poligonas.

10. Labūnavos miško biosferos poligonas.

11. Lapainios botaninis draustinis.

12. Lapių geomorfologinis draustinis.                  

13. Lomenos kraštovaizdžio draustinis                .

14. Nevėžio kraštovaizdžio draustinis.

15. Palaraisčio telmologinis draustinis.

16. Romainių ąžuolyno  botaninis-zoologinis draustinis.

17. Julijanavos fortas.

18. Kauno ąžuolynas.

19. Milikonių fortas.

20. Naujosios Fredos fortas.

21. Neries upė (dalis, esanti Jonavos raj., Kauno raj., Kauno m.).

22. Vaiguvos miškas.

23. Žagariškių fortas.

24. Gaižiūnai.

25. Strėvininkų miškas.

26. Kruonio Gojaus miškas.

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS

 

1. Nevėžio vidurupio.

 

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1. Upytės.

 

HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS

 

1. Linkavos.

 

BOTANINIS-ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1. Gringalių.

 

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1. Ramygalos.

 

URBANISTINIS DRAUSTINIS

 

1. Krekenavos.

 

ISTORINIS DRAUSTINIS

 

1. Upytės.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

 

1. Daugyvenės valstybinis kraštovaizdžio draustinis.

2. Daugyvenės valstybinis hidrografinis draustinis.

3. Juostos valstybinis hidrografinis draustinis.

4. Viržonų valstybinis botaninis draustinis.

5. Naudvario valstybinis botaninis draustinis.

6. Žaliosios girios botaninis- zooologinis draustinis.

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

1.  Sartų.

2.  Rašų.

3.  Salinio.

 

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

1.  Kalviškių.

2.  Antazavės šilo.

3.  Zaduojo.

 

BOTANINIAI-ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1.  Ilgašilio.

2.  Dusetų girios.

 

URBANISTINIAI DRAUSTINIAI

 

1.  Dusetų.

 

GEOMORFOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

1.  Mielėnų.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

 

1.  Ažukriaunio miškas.

2.  Čedaso ornitologinis draustinis.         

3.  Dūburio hidrografinis draustinis.      

4.  Gaidžiabalės samanynės telmologinis draustinis.

5.  Junkūnų geomorfologinis draustinis.                               

6.  Kampuolio hidrografinis draustinis.                 

7.  Petriošiškio telmologinis draustinis                 

8.  Samanių telmologinis draustinis.

9.  Vaiskūnų geomorfologinis draustinis.                             

10.  Vasaknų biosferos poligonas.            

11.  Velniabalės telmologinis draustinis .

12.  Kelpšiškių miškas.

13 . Sacharos pelkė.

14.  Šaltojos ir Vyžuonos upių slėniai.

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

1.  Sirvėtos.

2.  Šventos.

 

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1.  Čiūlėnų.

 

ETNOKULTŪRINIS DRAUSTINIS

 

1.  Didžiasalio.

 

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1.  Saločio.

 

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

 

1.  Nevaišių.

 

BOTANINIS DRAUSTINIS

 

1.  Neversčių.

 

HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS

 

1.  Ilgio.

 

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

 

1.  Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas.

2.  Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas.

3.  Birvėtos biosferos poligonas - Birvėtos šlapžemės.

4.  Birvėtos biosferos poligonas - Dysnos upės slėniai.

5.  Cirkliškio kraštovaizdžio draustinis.                               

6.  Dysnos hidrografinis draustinis - Dietkauščiznos pievos.

7.  Dysnos hidrografinis draustinis - Šakeliškės pievos.

8.  Gelednės miško biosferos poligonas.

9.  Milašiaus telmologinis draustinis.    

10.  Perūno telmologinis draustinis.

11.  Svylos biosferos poligonas.                               

12.  Vytėnų telmologinis draustinis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-19