Administracinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimas

Paslaugos apibūdinimas

Planuojant įrengti dirbtinį nepratekamą vandens telkinį Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai priskirtose saugomose teritorijose: valstybiniame parke, valstybiniame draustinyje, valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, „Natura 2000“, valstybės saugomų gamtos paveldo objektų teritorijoje ar saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonoje, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriumi

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m liepos  12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.

2. Raštiškas žemės sklypo bendraturčių sutikimas.

3. Prašymas (Prašymo forma pateikiama 9. punkte).

4. Informacija apie aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą.

5. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis.

6. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

7. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

8. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

9. Jei vandens telkinį numato įrengti paukščių ar buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „NATURA 2000“ turi būti pateikta planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada. 

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Atsakymus rengia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos gauti prašymai išduoti pažymą išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymas dėl dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimo.

Paslaugos pavadinimas

Reikalavimų parengimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams.

Paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, iniciatoriai prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą pateikia raštu, užpildydami Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo formą arba elektroninę prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – ŽPDRIS.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ZPDRIS

1. Prašymas

2. Planuojamos teritorijos preliminari schema

3. Nekilnojamojo turto registrų išrašas

4. Įgaliojimas (jei būtina)

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Atsakymus rengia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nurodytą terminą ŽPDRIS

Paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) rengti išdavimas

Paslaugos apibūdinimas

Sąlygos teritorijų planavimo dokumentams išduodamos nuotoliniu būdu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo dokumentus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-262 „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8  „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

Prašymas,

Planuojamos teritorijos riba

Planavimo tikslas

Planavimo uždaviniai

Kiti dokumentai ir informacija pagal TPDRIS reikalavimus

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) rengia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nustatytą terminą TPDRIS

Prašymo forma

Prašymo forma nustatyta TPDRIS

 

Paslaugos pavadinimas

Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas

Paslaugos apibūdinimas

Prašymas ir kiti dokumentai specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams gauti, teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, adresu  www.planuojustatyti.lt, Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ užpildomi atitinkami laukai, įkeliami privalomi dokumentai, nurodomi kiti informacinėje sistemoje išvardinti duomenys. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai jo pateikimo metu

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Statybos įstatymas.

2. LR Aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22  „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo informacinėje sistemos „Infostatyba“

1. Prašymą dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo.

2. Projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi).

3. Kiti dokumentai, informacija pagal IS „Infostatyba“  reikalavimus

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išduoda, konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 7 darbo dienų

Prašymo forma

Forma pateikta Informacinėje sistemoje „Infostatyba“

 

Paslaugos pavadinimas

Išvadų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą teikimas

Paslaugos apibūdinimas

Išvados vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą  teikiamos nuotoliniu būdu Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti statybą leidžiantį dokumentą

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Statybos įstatymas.

2. LR Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

3. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatai, patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32.

4. LR Aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-502  „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo informacinėje sistemos „Infostatyba“

1. Prašymas.

2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Kiti būtini dokumentai, informacija, nurodyti Informacinėje sistemoje „Infostatyba“

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Išvadas statybos projektams teikia, konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nurodytą terminą „Infostatyba“

Prašymo forma

Forma pateikta Informacinėje sistemoje „Infostatyba“.  

Paslaugos pavadinimas

Išvadų teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) teikimas

Paslaugos apibūdinimas

Išvados teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems)  teikiamos  nuotoliniu būdu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) 

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo dokumentus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-294  „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)

1. Prašymas.

2. Aiškinamasis raštas su teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų aprašymu.

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

4. Kiti dokumentai ir informacija pagal TPDRIS reikalavimus

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Išvadas teritorijų planavimo dokumentams teikia bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 10 darbo dienų

Prašymo forma

Prašymo forma nustatyta TPDRIS

Paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas

Paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų  arba kaimo plėtros žemėtvarkos derinimas atliekamas nuotoliniu būdu, naudojantis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema  –  ZPDRIS

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ZPDRIS

1. Prašymas.

2. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projekto  Aiškinamasis raštas.

3. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai.

4. Kiti dokumentai ir informacija pagal ZPDRIS reikalavimus.

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos kraštovaizdžio apsaugos skyrius.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektus derina  bei šių dokumentų klausimais konsultuoja darbo valandomis:

Kauno marių regioninio parko grupėje:

Kristina Pratašienė, el. p. [email protected], tel. +370 678 87 270;

Anykščių regioninio parko grupėje:

Tomas Vilkas, el. p. [email protected], tel. +370 616 77 152;

Asvejos regioninio parko grupėje:

Lina Kučinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 685 15 166,

Biržų regioninio parko grupėje:

Šarūnas Kubilius, el. p. [email protected], tel. +370 659 31 014;

Gražutės regioninio parko grupėje:

Osvaldas Visockas, el. p. [email protected], tel. +370 655 17 318;

Sartų regioninio parko grupėje:

Modestas Muleras, el. p. [email protected], tel. +370 605 65 986;

Krekenavos regioninio parko grupėje:

Šarūnas Knizikevičus, el. p. [email protected], tel. +370 645 12 063;

Sirvėtos regioninio parko grupėje:

Marius Semaška, el.p. [email protected], tel. +370 698 07 798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal nurodytą terminą ZPDRIS

Prašymo forma

Prašymo forma nustatyta ZPDRIS sistemoje

Paslaugos pavadinimas

Išvados/Pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimas

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima fizinių ir juridinių asmenų (toliau – pareiškėjas) prašymų dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo (toliau – išvada/pažyma) nagrinėjimą.

Esant pagrįstam prašymui, pareiškėjui išduodama nustatytos formos išvada/pažyma.  

Paslauga skirta

Paslauga teikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje

3. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo

4. Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą išduoti išvadą/pažymą. Jei dokumentus teikia Žemėtvarkos skyrius – žemės savininko prašymo kopiją;

2. Žemės nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Sklypo, kuriame planuojama įveisti mišką, plano kopiją;

4. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) arba bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), patvirtintą notaro (jei žemės sklypas, kuriame planuojama veisti mišką, valdomas bendra daline arba jungtine nuosavybės teise);

5. Žemės savininko mirties liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimą (jeigu prašymo teikimo metu jis yra išduotas paveldėtojui), kai prašymą teikia mirusio fizinio asmens žemės sklypo paveldėtojas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl žemės sklypo dalies, kurioje miško įveisimas leidžiamas, ploto nustatymo. Taip pat, esant poreikiui, atlieka žemės sklypo vertinimą vietoje, bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna informaciją, būtiną išvadai pažymai teikti.

Atsakingo padalinio kontaktai

(vadovo, atsakingų asmenų vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyrius.

Išvadas teikia, konsultuoja darbo valandomis:

Anykščių regioniniame parke:

Simas Aštrauskas, simas.astrauskas@saugoma.lt (nuo 2023-03-01);

Asvejos regioniniame parke:

Joana Adomaitytė, [email protected], 8 670 50546;

Biržų regioniniame parke:

Mindaugas Kirstukas, mindaugas.kirstukas@saugoma.lt, 8 601 93272;

Gražutės regioniniame parke:

Austėja Jasinskytė, [email protected], 8 686 81632;

Kauno marių regioniniame parke:

Mindaugas Kirstukas, mindaugas.kirstukas@saugoma.lt, 8 601 93272 (iki 2023-04-30);

Krekenavos regioniniame parke:

Julius Auglys, [email protected], 8 686 18034;

Sartų regioniniame parke:

Daiva Norkūnienė, [email protected], 8 616 85223;

Sirvėtos regioniniame parke:

Erikas Garbulis, erikas.garbulis@saugoma.lt, 8 698 07798.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos gauti prašymai išduoti išvadą / pažymą  išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Atlikus žemės sklypo vertinimą vietoje, išvada / pažyma parengiama per 5 darbo dienas nuo vertinimo vietoje atlikimo dienos.

Prašymo forma

Prašymas išduoti išvadą / pažymą rašomas laisvos formos.

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-31