>

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Darbo taryba veklą pradėjo 2023 m. liepos 13 d.

Darbo tarybos pirmininkas – Tomas Vilkas, nariai: Rasa Zakrienė (sekretorė) ir Austėja Jasinskytė.

Darbuotojų atstovų komanda išrinkta 3 metų laikotarpiui ir pasirengusi atstovauti kiekvieną iš jūsų visais su darbo santykiais susijusiais klausimais.

Idėjas, pastabas, prašymus ir pageidavimus darbo sąlygų, darbo organizavimo ir kitais jums aktualiais su darbo santykiais susijusiais klausimais teikite el. paštu: [email protected]arba rasa.zakrienė@saugoma.lt

Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS (failas PDF formatu)

Atnaujinimo data: 2023-12-19