Interesų konfliktų prevencija

Kiekvienas valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo  (valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus) privalo deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją.

Privatūs interesai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys yra valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Interesų konfliktas situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesaisJeigu valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo patenka į interesų konflikto situaciją ir nenusišalina, t. y. priima ar dalyvauja priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiu interesu, jis pažeidžia prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atpažinti interesų konfliktą, bei nusišalinimą galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos internetinėje svetainėje.

  • Deklaravimas yra aktualus tęstinis (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • Pateikti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • Deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • Jeigu deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaraciją privalu patikslinti arba papildyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;
  • Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis;
  • Privačių interesų deklaracijos teikiamos per Privačių interesų registrą (PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainės www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus;
  • Tikslinti, papildyti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu tiesiogiai portale per PINREG (atnaujinama vėliausiai pateikta deklaracija). Kiekvieną kartą turi būti pateikiama patikslinta ar papildyta deklaracija kartu su visais naujais ir (ar) iš ankstesnės formos išlikusiais aktualiais deklaruotinais duomenimis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse.

Teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų derinimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KS-332 „Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo“.

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijoje tvarkos aprašas.

 

Asmuo, atsakingas už interesų konfliktų prevenciją:

Kęstutis Šerepka

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos direktoriaus pavaduotojas

8 666 98 058

[email protected]

 

Asmenų nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

Atnaujinimo data: 2024-05-03