>

Saugomų teritorijų sistema

Bendrąją saugomų teritorijų sistemą sudaro:

Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai (gamtiniai ir kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai).
Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos zonos.
Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos gamtos išteklių at
kūrimui, pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai.
Kompleksinės saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos išsaugančios, apsaugančios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą. Joms priskiriami valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai bei biosferos monitoringo teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).

Gamtinis karkasas visas saugomas teritorijas jungia į vientisą tinklą, bet nėra saugoma teritorija.

Lietuvos saugomų teritorijų sistemos sudėtinės dalys
(pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą)

Saugomų
teritorijų
kategorijos

Saugomų teritorijų tipai

 Konservacinės apsaugos prioriteto   teritorijos

Rezervatai

 Gamtiniai

 Kultūriniai

Draustiniai

 Gamtiniai

 geologiniai, geomorfologiniai, pedologiniai, hidrografiniai, telmologiniai, talasologiniai, botaniniai, zoologiniai, botaniniai-zoologiniai, genetiniai

 Kultūriniai

 archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, urbanistiniai/architektūriniai

 Kompleksiniai

 kraštovaizdžio, kartografiniai

Paveldo objektai / paminklai

 Gamtos   paveldo

 geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, hidrogeologiniai, botaniniai, zoologiniai

 Kultūros   paveldo

 archeologiniai, mitologiniai/istoriniai, memorialiniai, dailės, architektūriniai/inžineriniai

 Ekologinės apsaugos prioriteto   teritorijos

Ekologinės apsaugos zonos

 - Bendrosios ekologinės apsaugos (miestų ir kurortų, pajūrio ir laukų, požeminių vandenų (vandenviečių) paviršinio vandens telkinių, agrarinių   takoskyrų, intensyvaus karsto apsaugos);
 - Buferinės apsaugos (valstybinių parkų, rezervatų ir draustinių, paveldo objektų apsaugos);
 - Fizinės apsaugos (paveldo objektų, valstybinio geodezinio pagrindo punktų, elektros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų infrastruktūros   objektų apsaugos);
 - Regimosios (vizualinės) apsaugos (paveldo objektų, astronomijos observatorijų, aerodromų bei kitų infrastruktūros objektų apsaugos);
 - Sanitarinės apsaugos (gamybinių ir komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių bei kitų ūkio ir infrastruktūros objektų apsaugos).

 Atkuriamosios apsaugos prioriteto   teritorijos

Atkuriamieji sklypai

 Uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, požeminio vandens, kt. atsinaujinančių ištekliams atkurti

Genetiniai sklypai

 Sėkliniams medynams ir kt. rūšių natūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti

 Kompleksinės saugomos teritorijos

Valstybiniai parkai

 Nacionaliniai

 nacionaliniai parkai, istoriniai nacionaliniai parkai

 Regioniniai

 regioniniai parkai, istoriniai regioniniai parkai

Biosferos monitoringo teritorijos

 biosferos rezervatai

 biosferos poligonai

Pastaba. Tamsiau pažymėtos svarbiausios saugomų teritorijų kategorijos, sudarančios ypač saugomų teritorijų sistemą.
Dėl savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos vadinamos ypač saugomomis teritorijomis.

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas NATURA 2000 teritorijų tinklas. NATURA 2000 teritorijos yra integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą.

Įvairumas

steigiamos įvairių kategorijų ir rūšių saugomos teritorijos;

Reprezentatyvumas

reprezentuojama visa kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė, būdingi ir unikalūs kompleksai;

Kompleksiškumas

saugomi tiek gamtiniai (negyvosios ir gyvosios gamtos), tiek ir kultūriniai kompleksai bei objektai;

Pakankamumas

steigiamos pakankamo dydžio saugomos teritorijos, galinčios užtikrinti vienų ar kitų kompleksų išsaugojimą;

Tolygumas

saugomos teritorijos pagal galimybes išdėstomos tolygiai šalies ar regiono teritorijoje;

Susietumas

atskiros grandys (saugomos teritorijos) sujungiamos geoekologiniais bei biomigraciniais ryšiais.


Atnaujinimo data: 2023-10-18